ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจและมีอิทธิพลต่อคนทั […]...