มาตรการป้องกันของแถมกลายเป็นการพนันในญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น มีกฎหมายที่ค่อนข้างรัดกุมและเข้มงวดมาก แทงบอลออนไลน์ โดยมีสํานักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าญี่ปุ่น (Japan Fair Trade Commission) กําหนดให้มีกฎหมายป้องกันการผกูขาด (Anti-Monopoly Act) และ พ.ร.บ.ป้องกันการให้ของแถมของรางวัลที่มิชอบและการแสดงที่ทําให้หลงผิดขึ้น สาระของกฎหมายดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างกติกาให้การแข่งขันทางการค้าเสรีและเป็นธรรม ซึ่งกฎหมายญี่ปุ่นให้คํานิยามของแถมของรางวัลว่า คือ การจูงใจลูกค้าโดยการเสนอให้ของแถม ของรางวัลเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือบริการเสนอให้เงิน สิ่งของ ผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ แต่สําหรับกรณีการดําเนินธุรกิจปกติ เช่น ส่วนลด การลดราคา การให้บริการ หลังการขายอุปกรณ์ส่วนประกอบของสินค้าและบริการไม่ถือเป็นของแถมของรางวัล โดยมาตรการตามกฎหมายของแถมของรางวัล แยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1) มาตรการดูแลเกี่ยวกับการให้ของแถม คือ “ห้ามเสนอของแถมที่เกินมูลค่าที่กําหนดของสินค้า เช่น สินค้าที่มีมูลค่า 1,000 เยนขึ้นไป ห้ามมีของแถมได้ไม่เกินมูลค่าร้อยละ 10 ของ สินค้าที่ซื้อ” ส่วนมาตรการของรางวัลกําหนดไว้ชัดเจนเช่นเดียวกัน “ห้ามมิให้รางวัลเกิน 20 เท่าของสินค้าหรือไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าสินค้าที่จําหน่ายไป” รวมทั้งห้ามให้ความสําคัญกับของแถมมากกว่าคุณภาพสินค้า กําหนดมาตรการป้องกันการให้ของแถมของรางวัลที่มีมากเกินไปหรือเป็นการทําลายคู่แข่งและให้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับของแถมของรางวัลให้ทราบก่อนหากเกินข้อกําหนดหรือเป็นเหตสุงสัย

2) มาตรการดูแลการแสดงทีท่าให้หลงผิด คือ ห้ามไม่ให้แสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐาน ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ทําให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการดีกว่าของผู้อื่นโดยไม่เป็นจริง ห้ามแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาหรือเสนอให้ผลประโยชน์เพื่อทําให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดสาระสําคัญของกฎหมายควบคุมการส่งเสริมการตลาดของประเทศญี่ปุ่น คือ การส่งเสริมการตลาดนั้น ต้องห้ามใช้ดวง ห้ามใช้โชค ให้ใช้ความสามารถเข้าแข่งขันและคุณภาพเท่านั้น

สำหรับในประเทศไทยที่ผ่านมามีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงมากของบริษัทชาเขียว 2 แห่ง ที่มีการแจกทองคํามูลค่า 1 ล้านบาท ทุกวันเป็นเวลายาวนานติดต่อกันถึง 60 วัน และมีการแจกโทรศัพทไอโฟน 5 วันละ 10 เครื่อง และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย ขณะที่อีกบริษัทหนึ่งแจกทองคํามูลค่า 1 หมื่นบาท ทุกชั่วโมงรวม 8 ครั้งต่อวัน การชิงโชคในลักษณะนี้ เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นการพนันก็ว่าได้ เพราะมีผลลัพธ์เกิดขึ้นทุกวันและทุกชั่วโมงของเวลาทําการ ผลกระทบอาจรุนแรงกว่าการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกทุก 15 วัน หรือการเสี่ยงโชคด้วยการซื้อสลากออมสินหรือสลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *