การพนันในประเทศอังกฤษ

ประเทศอังกฤษ ประเทศที่ขึ้นชื่อว่าทุกๆ อย่างสามารถพนัน แทงบอลออนไลน์ ได้มีหน่วยงานที่ชื่อว่า ‘BCAP’ ซึ่ง ก็ใช้มาตรฐานข้อกําหนด ชื่อ The UK Code of Broadcast Advertising (BCAP Code) ใช้กํากับดูแลการโฆษณา/กิจกรรมส่งเสริมการขายโดยทุกๆ อย่างต้องอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายและเชื่อมโยงกับกฎหมายการพนัน (Gambling Act 2005) และกฎหมายป้องกันความยุติธรรมให้ผู้บริโภคที่ชื่อ Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008 (CPRs) รัฐบาลอังกฤษกําหนดว่า กิจกรรมส่งเสริมการตลาดแบบถูกกฎหมาย ที่ผูู้เข้าร่วมมีได้เพียง 2 ประเภทเท่านั้นคือ แบบที่ต้องใช้ความสามารถกับแบบที่ต้องใช้โชค (ซึ่งทั้ง 2 แบบ ต้องซื้อต้องจ่ายเพื่อเข้าร่วมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง)

แบบแรก คือ ใช้ความสามารถ (skills competition) เท่านั้นไมใ่ช่ดวงหรือโชคโดยที่ผู้จัดต้องแน่ใจว่าผู้เข้าร่วมได้ใช้ทักษะความสามารถของผู้เล่นที่ทําได้ เช่น การออกกําลงักาย หรือการใช้กําลังสมองวิจารณญาณส่วนตัว เช่น การใช้ความรู้เพื่อตอบคําถาม หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้ร่วมจะต้องใช้ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกลา่ว(ที่มิใช่ดวง โชค) และต้องแจ้งผู้เข้าร่วมก่อนที่เขาจะซื้อจะจ่ายเพื่อเข้าร่วมและหากเป็นการตอบคําถามแบบมีตัวเลือกก็จะต้องแน่ใจว่าวิธีการที่ใช้นั้นเสนอตัวเลือกที่ผู้เข้าร่วมสามารถที่ตอบถูกได้ด้วยวิธีการแข่งขัน (เช่นหาความรู้เพิ่มเติม) และอย่าตั้งคําถามที่ง่ายหรือเดาทางได้เกินไปจากตัวคําถามเอง

แบบที่สอง คือ ใช้โชค (prize draws) รัฐบาลอังกฤษจะกําหนดว่าเป็นหวยเถื่อน ถ้าไม่ขออนุญาตและกิจกรรมการตลาดแบบนี้จะไม่อนุญาติ เพราะผิดกฎหมายซึ่งเป็นแบบที่ผู้ประกอบการเมืองไทยใช้แบบนี้ทั้งสิ้น แต่รัฐบาลองักฤษจะ อนุญาตให้มีการเสี่ยงโชคได้ก็ต่อเมื่อมีข้อกําหนด คือ ผู้เล่นต้องไม่มีการจ่ายเพื่อเข้าร่วมเล่นและในกรณีที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเพื่อเข้าร่วมเล่นก็ต้องกําหนดอัตราเข้าร่วมให้แพงกว่าปกติ เช่น ค่ามือถือ เอสเอ็มเอส ที่แพงกว่าปกติหรือค่าใช้จ่าย ในการขนส่งสินค้าของรางวัลมาที่บ้านตนเอง หรือต้องจ่ายราคาสินค้าและบริการแพงกว่าที่มันควรจะเป็นเพื่อได้รางวัลชิงโชคแบบนีก็จะถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคซึ่งรัฐบาลอังกฤษจะไม่อนุญาต โดยสรุปคือหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้โชคให้ถือเป็นหวยและถ้าเป็นหวย ต้องขออนุญาต ยังมีต่อไปอีกว่าเมื่อใช้โชคต้องใช้การสุ่มของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เชื่อถือได้ว่าสุ่มจริง แต่ถ้าใช้ความสามารถให้พิจารณาโดยอัตวิสัยของคณะกรรมการและที่น่าสนใจคือ “ผู้ชนะรางวัลมีสิทธิเวลา 30 วันที่จะมารับของรางวัลนับหลังจากวันที่เขาถูกให้แจ้งรับทราบรายบุคคลมิใช่วันที่ประกาศสาธารณะ” (ข้อนี้ประเทศไทยไม่เคยทําบ้านเราจะประกาศลงหนังสือพิมพ์ ฉบับไหนยังไงก็ไม่รู้เมื่อไม่มารับตามกําหนดก็จะถือว่าสละสิทธิ์ แต่อังกฤษถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้จัดที่จะต้องแจ้งไปให้ถึงตัวผู้รับของรางวัลแต่ละคนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง) รัฐอังกฤษยังกําหนดว่าหากเป็นการเสี่ยงโชคแบบรู้ผลทันที จะต้องแจกของรางวัลเดี๋ยวนั้น (และที่นั่นเลย) ห้ามมีระยะเวลายืดยาวออกไปและผู้จัดต้องไม่ม่ีข้ออ้างเรื่องการบริหารจัดการและต้นทุนในการจัดส่งของรางวัล ท่ีน่าสนใจคือหากผู้จัดไม่ทำตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือทำผิดกฎหมาย (CAP-Code of Broadcast Advertising) และหากเป็นความผิดฐานร้ายแรง เช่น ฝ่าฝืนการอนุญาตจากรัฐและไม่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายการพนัน ก็จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 5,000 ปอนด์หรือโทษจำคุกนาน 51 สัปดาห์และรัฐมีสิทธิและอํานาจเข้ายุติแทรกแซงกิจกรรมดังกล่าวทันที หากเห็นว่ามีผลกระทบร้ายแรงต่อสาธารณะเพื่อป้องกนัความเสียหายที่จะเกิดขึ้นโดยการสั่งระงับหรือ ยุติกิจกรรมดังกล่าวได้

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *