ตราสารหนี้ ความเสี่ยงของการลงทุนที่นักลงทุนต้องรู้

ตราสารหนี้ หลายๆคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า เป็น เอกสารสัญญาการกู้ยืมเงิน ที่มีการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นให้กับผู้ลงทุนเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาและที่สำคัญคือเป็นตราสารทางการเงินที่มีระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ  แต่ไม่ได้หมายความว่า การลงทุนในตราสารหนี้ทุกประเภทจะไม่มีความเสี่ยงเลย เพราะขึ้นชื่อว่า การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเช่นกัน จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการลงทุน ดังนั้น ในบทความนี้ จะกล่าวถึงความเสี่ยง ในการลงทุนตราสารหนี้ โดยความเสี่ยงของตราสารหนี้แต่ละประเภท มีดังต่อไปนี้ คือ

1.ความเสี่ยงทางด้านเครดิต หรือ Credit Risk คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงมูลค่าของทรัพย์สินซึ่งอาจจะเกิดจากการสูญเสียเงินในการลงทุน เพราะขาดสภาพคล่อง ความผิดพลาดที่เกิดจากการบริหารที่มีประสิทธิภาพ การผิดนัดชำระหนี้ที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระเงินได้ตามที่ตกลงกันเอาไว้ หากผู้ลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน ความเสี่ยงเหล่านี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้  สิ่งที่สามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการลงทุนที่ดีที่สุด คือ การพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งการจัดลำดับความน่าเชื่อถือนี้จะช่วยให้ผู้ลงทุนมั่นใจถึงความสามารถในการปฏิบัติงานและการชำระหนี้ได้ตามข้อตกลงของผู้ออกตราสาร

2.ความเสี่ยงทางด้านการตลาด หรือ Market Risk  คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของทรัพย์สิน เช่นความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร เช่น หากอัตราดอกเบี้ยตลาดการเงินเพิ่มขึ้น หรือมีทีท่าว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ราคาของตราสารหนี้ที่ออกมาใหม่ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย แต่หากผู้ลงทุนได้เลือกซื้อหรือถือครองตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้า อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่จะได้รับก็จะลดลง ดังนั้นผู้ลงทุนสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนนี้ได้ด้วยการถือครองตราสารหนี้จนครบอายุสัญญา

3.ความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ หรือ Purchasing Power Risk  คือ แม้ว่า การลงทุนในตราสารหนี้จะมีอายุและมีผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนอย่างสม่ำเสมอก็ตาม แต่ในขณะที่ภาวะเงินเฟ้อสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน ยิ่งผู้ลงทุนถือครองตราสารหนี้ยาวเท่าใด ก็จะยิ่งมีความเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อมากขึ้นเท่านั้น  โอกาสที่ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในการลงทุนก็จะลดลง วิธีหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ คือ การลงทุนในตราสารหนี้ชดเชยเงินเฟ้อ  เลือกการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือ กระจายเงินลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เป็นต้น

4.ความเสี่ยงจากการนำไปลงทุนต่อ หรือ  Reinvestment Risk  คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ลงทุนนำผลตอบแทนหรือกำไรดอกเบี้ยที่ได้รับในแต่ละงวดไปลงทุนต่อในตราสารหนี้ที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยซึ่งอยู่ในช่วงขาลง ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน แม้ว่า ในตราสารหนี้ที่ลงทุนไปนั้น จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ตราไว้ก็ตาม เมื่อมีการลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับก็จะลดลงด้วยเช่นกัน

ดังนั้น สำหรับนักลงทุนที่ตัดสินใจเลือกการลงทุนในตราสารหนี้ วิธีที่จะช่วยลดความเสี่ยงได้ดีอีกวิธีหนึ่ง คือ การกระจายการลงทุน และศึกษาความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้รวมถึงความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *